COMENTARIS A LA LLEI DE CONTRACTES DE CONREU. La nova regulació de l'arrendament rústic, la parceria i la masoveria a Catalunya.

VAQUER ALOY, A. (Coord.)

1ª edición, 07/04/2009, 416 páginas. ISBN: 9788496758889.

Precio (s/IVA):   37,5 € Euros

 

Comentario:

    La Llei de Contractes de Conreu intenta establir, per primera vegada a Catalunya, un règim jurídic complet dels contractes d’arrendament rústic, de parceria i de masoveria, tot introduint, a més, alguna figura nova com l’arrendament de pastures o l’arrendament amb finalitat de conservació del patrimoni natural. El comentari analitza article per article la regulació vigent, sense obviar els aspectes més polèmics de la Llei, com ara l’extensió a set anys de la durada mínima dels contractes quan l’arrendatari és un conreador directe i personal, o l’àmplia llibertat que, en contraposició, es deixa a les parts en el contracte de parceria.

    La Llei de Contractes de Conreu no regula només els contractes esmentats, sinó que també introdueix instruments més clarament de política agrària, com el retracte a favor de la Generalitat en qualsevol venda de finca rústica que es realitzi a Catalunya. Es tracta, doncs, d’una Llei que pretén constituir la norma bàsica de les relacions agràries a Catalunya, per la qual cosa la seva transcendència ultrapassa l’interès merament jurídic.

    El Comentari, en el qual hi participen professors de diferents universitats catalanes i professionals del dret, combina l’estudi teòric amb les qüestions més pràctiques, la cita exhaustiva de jurisprudència i la concordança amb la resta de legislació, en particular la relativa a la Política Agrària Comuna.

 


Sumario:

Presentació

Pròleg

ARTICLE 1. CONTRACTES DE CONREU

I. L’objecte de la regulació: els contractes de conreu
    1. Introducció
    2. Cessió onerosa de l’aprofitament agrícola, ramader o forestal.
    3. D’una finca rústica

II. Àmbit d’aplicació de la Llei de Contractes de Conreu

III. Llibertat civil i contractes de conreu

IV. L’explotació agrària com a objecte del contracte de conreu

 

ARTICLE 2. DRETS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA

I. Introducció i antecedents

II. El naixement dels drets de pagament únic i la solució al problema

III. Compatibilitat de l’article amb determinats contractes

IV. Els drets de pagament únic i l’hectàrea admissible

V. Els drets de retirada com a integrants del contingut contractual

VI. La impossibilitat d’arrendar una finca amb drets provinents de la Reserva Nacional

VII. Durada de la cessió

VIII. Renda i drets de pagament únic

IX. Condicionalitat i contracte

X. L’exclusió dels drets del contingut contractual

XI. Existència d’altres drets vinculats a la finca arrendada

 

ARTICLE 3. HABITATGE I APROFITAMENTS COMPLEMENTARIS.

I. L’habitatge

II. Altres aprofitaments de la finca

III. Pluralitat d’arrendaments compatibles sobre la mateixa finca

IV. Els horts

V. Les activitats d’agroturisme

 

ARTICLE 4. CONTRACTES EXCLOSOS

I. Contractes no relatius a finques rústiques

II. El conreu de durada inferior a l’any agrícola

III. Les prestacions de serveis per tasques agrícoles o ramaderes

IV. La cessió del dret a adobar amb dejeccions ramaderes

V. La cessió d’aprofitaments relatius a la caça

VI. La cessió d’una explotació ramadera de caràcter intensiu, sense terres de cultiu

VII. La cessió de l’ús de la finca sense finalitat de destí per a activitat agrícola, ramadera o forestal

VIII. Supòsits exclosos de la LAR que no esmenta l’art. 4 LCC
    1. Contractes de conreu sobre béns comunals
    2. Béns propis de les corporacions locals
    3. Forests veïnals en mà comuna

 

ARTICLE 5. PARTS CONTRACTUALS
I. La capacitat contractual

II. Legitimació

III. Contractes atorgats per representants legals de menors i incapacitats

IV. Copropietat i contracte de conreu

 

ARTICLE 6. CONREADOR DIRECTE I PERSONAL

I. El conreador i el panorama legislatiu
    1. L’agricultor de la PAC
    2. L’agricultor professional
        2.1. La Llei de Modernització d’Explotacions Agràries
        2.2. La Llei d’Arrendaments Rústics 2003
    3. Agricultor a títol principal
    4. Conreador directe
    5. Conreador personal
    6. Conreador directe i personal

II. Entitats, societats i altres figures com conreadors directes i personals
    1. Les comunitats de béns
    2. Les societats agràries de transformació
    3. Les cooperatives o seccions de cooperativa de producció agrària
    4. Les societats civils, mercantils i laborals

III. L’Administració Pública i les seves empreses

IV. Les fundacions i associacions sense afany de lucre amb finalitat de custòdia i conservació

 

ARTICLE 7. FORMA DEL CONTRACTE

I. Requisits formals dels contractes de conreu

II. La facultat d’elevar el contracte a escriptura pública

III. El contingut de l’escriptura pública. L’inventari

 

ARTICLE 8. RÈGIM JURÍDIC

I. El règim jurídic dels contractes de conreu

II. L’ús i el costum

III. El règim jurídic especial del conreador directe i personal

IV. L’aplicació supletòria de les normes sobre l’arrendament

 

ARTICLE 9. ÚS I COSTUM DE BON PAGÈS

 

ARTICLE 10. ANY AGRÍCOLA

SECCIÓ PRIMERA: DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

I. Els drets i les obligacions de les parts derivats de l’acord de voluntats contract.

II. El règim jurídic dels drets i de les obligacions de les parts

 

ARTICLE 11. DRETS I OBLIGACIONS DE L’ARRENDADOR O ARRENDADORA

I. Els drets de l’arrendador
    1. El dret a percebre la renda
    2. El dret a la restitució de la finca en el mateix estat en què la va lliurar

II. La prescripció de les pretensions corresponents als drets de l’arrendador

III. Les obligacions de l’arrendador
    1. L’obligació de lliurament de la finca a l’arrendatari
    2. L’obligació de garantir a l’arrendatari l’ús pacífic de la finca
    3. L’obligació de mantenir la finca en un estat que serveixi a l’activitat de cultiu

IV. L’incompliment de les obligacions de l’arrendador

 

ARTICLE 12. DRETS I OBLIGACIONS DE L’ARRENDATARI O ARRENDATÀRIA

I. Els drets de l’arrendatari
    1. El dret al lliurament de la finca
    2. El dret a destinar la finca a les plantacions o sembres que més li convinguin
    3. El dret a adquirir els fruits produïts
    4. El dret que la finca arrendada es mantingui en un estat que serveixi a l’acti-

        vitat de cultiu
    5. El dret a ser mantingut en l’ús pacífic de la finca arrendada

II. La prescripció de les pretensions corresponents als drets de l’arrendatari

III. Les obligacions de l’arrendatari
    1. L’obligació de conrear
    2. L’obligació de pagar la renda
    3. L’obligació de tornar la finca quan finalitza el contracte

IV. L’incompliment de les obligacions de l’arrendatari

 

ARTICLE 13. RENDA

I. El principi de llibertat civil en la regulació de la renda

II. La fixació de la renda
    1. La renda establerta en quantitat determinada i no alíquota de fruits
    2. La renda consistent en una quantitat alçada per tota la durada de l’arren-

        dament

III. La repercussió dels tributs a l’arrendatari. Les quantitats assimilades a renda

 

ARTICLE 14. PACTE DE MILLORAR LA TERRA

I. El pacte de millorar la terra: l’arrendament ad meliorandum

II. La regulació dels arrendaments ad meliorandum

III. El concepte de renda/millora: el tracte diferenciat del règim de liquidació de les millores; les especialitats en relació a la regulació de la renda.
    1. El concepte de millora
    2. La renda/millora
    3. L’actualització de la renda en els arrendaments rústics amb pacte de millora

IV. La no realització de la millora pactada com a renda.

 

ARTICLE 15. ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ

I. L’actualització de la renda
    1. La preceptiva actualització de la renda. El sistema supletori d’actualització.
    2. L’actualització de la renda fixada en espècie
    3. L’actualització en els supòsits especials de fixació de la renda

II. La revisió de la renda

III. La reducció o exoneració de la renda

 

ARTICLE 16. PAGAMENT

I. El pagament de la renda
    1. Les circumstàncies del pagament de la renda
        1.1. La forma del pagament
            1.1.1. El pagament de la renda fixada en diners
            1.1.2. El pagament de la renda fixada en fruits
        1.2. El temps del pagament
            1.2.1. El pagament anual
            1.2.2. El venciment del període
        1.3. El lloc del pagament

II. La consignació de la renda

III. Manca de pagament

VI. El rebut del pagament de la renda
    1. El rebut: la prova del pagament
    2. La presumpció derivada del pagament de la darrera renda
    3. Altres mitjans de prova

 

ARTICLE 17. DURADA MÍNIMA

I. L’establiment d’una durada mínima del contracte
    1. Antecedents legislatius en matèria de durada
    2. El caràcter imperatiu de l’art. 17 LCC
    3. Les excepcions a la imperativitat de la norma
    4. La durada mínima de set anys
    5. El còmput dels anys

II. El dret de reserva de l’arrendador: el compromís de conreu directe

 

ARTICLE 18. PRÒRROGA DEL CONTRACTE
I. La pròrroga del contracte d’arrendament rústic

II. La naturalesa de la pròrroga

III. La durada indefinida de la pròrroga

IV. L’extinció del contracte d’arrendament: el preavís o denúncia del contracte
    1. El temps i la forma de la notificació
    2. La denúncia del contracte

 

ARTICLE 19. DENÚNCIA DEL CONTRACTE

I. La denúncia, la renúncia o el desistiment unilateral del contracte d’arrendament rústic

II. La denúncia del contracte en la LCC
    1. La facultat de desistiment unilateral de l’arrendatari
    2. La regulació estatal del desistiment en el contracte d’arrendament rústic
    3. El preavís
    4. La finalització de l’any agrícola com a data d’extinció del contracte
    5. La indemnització pel desistiment unilateral de l’arrendatari

III. El desistiment unilateral de l’arrendador

SECCIÓ QUARTA. DESPESES I MILLORES

I. Els conceptes de «despeses» i de «millores»
    1. Precisions terminològiques
    2. Les «despeses» i les «millores» en la regulació del Llibre V CCCat

II. Les «despeses» i les «millores» en la regulació de la LCC

 

ARTICLE 20. DESPESES ORDINÀRIES

I. El règim jurídic de les «despeses» en la LCC

II. Les despeses ordinàries
    1. Les despeses ordinàries com a despeses imputables a l’arrendatari
    2. Les despeses ordinàries com a despeses assumides per l’arrendador

 

ARTICLE 21. DESPESES EXTRAORDINÀRIES

I. Les despeses extraordinàries

II. Les despeses extraordinàries com a despeses imputables a l’arrendador

III. Les despeses extraordinàries com a despeses assumides per l’arrendatari

 

ARTICLE 22. MILLORES OBLIGATÒRIES

I. El règim jurídic de les «millores» en la Llei de Contractes de Conreu

II. Les millores obligatòries
    1. Les millores obligatòries per a l’arrendador
    2. Les millores obligatòries per a l’arrendatari

 

ARTICLE 23. MILLORES VOLUNTÀRIES

I. Les millores voluntàries realitzades per l’arrendatari

II. Les millores voluntàries realitzades per l’arrendador

 

ARTICLE 24. PRESCRIPCIÓ

I. Àmbit d’aplicació de la denominada «prescripció» de les pretensions relatives a les despeses i a les millores

II. La naturalesa del termini a què es refereix el precepte

III. La determinació del moment d’inici del còmput del termini

 

ARTICLE 25. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

I. Introducció

II. Extinció del contracte d’arrendament rústic: Causes específiques
    1. El termini i les pròrrogues
    2. Resolució
    3. Pèrdua total de la finca arrendada
        3.1. Expropiació de la finca arrendada
    4. Voluntat unilateral
    5. Mutu acord
    6. Altres supòsits

 

ARTICLE 26. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE PER INCOMPLIMENT
I. Incompliment i resolució
    1. L’opció de la part complidora

II. Casos específics d’incompliment
    1. Abandonament del conreu
    2. Canvi d’ús
    3. Perjudicar la finca
    4. Subarrendament
    5. Impagament de la renda
    6. No realitzar les millores acordades
    7. Fer obres voluntàries amb l’oposició de l’arrendador o arrendadora o sense

        notificar-li

III. Altres causes d’incompliment

 

ARTICLE 27. PÈRDUA O EXPROPIACIÓ PARCIALS DE LA FINCA

I. Extinció parcial del contracte
    1. Pèrdua parcial de la finca

II. L’opció de l’arrendatari o arrendatària
    1. L’extinció total del contracte
    2. L’extinció parcial del contracte
        2.1. Novació objectiva

 

ARTICLE 28. DRET A RECOLLIR ELS FRUITS
I. Efectes de la finalització del contracte
II. Drets i obligacions
1. L’arrendatari o arrendatària sortint
2. L’arrendatari o arrendatària nous
3. L’arrendador

 

ARTICLE 29. SUCCESSIÓ DE L’ARRENDADOR O ARRENDADORA

I. Successió de l’arrendador o arrendadora

II. Classes de successió
    1. La successió inter vivos
    2. La successió «mortis causa»

III. Constitució de drets reals sobre la finca arrendada

IV. La protecció del tercer adquirent

 

ARTICLE 30. SUCCESSIÓ DE L’ARRENDATARI O ARRENDATÀRIA

I. Transmissió del dret

II. El nou adquirent del dret
    1. Obligacions de l’adquirent
        1.1. La notificació
        1.2. L’obligació de conrear
    2. La facultat de l’arrendador o arrendadora

III. Falta d’acord entre els adquirents

 

ARTICLE 31. DISSOLUCIÓ D’UNA SOCIETAT.

I. Societat arrendatària

II. Dissolució de la societat

III. La successió en l’arrendament

IV. Efectes

 

ARTICLE 32. SUBARRENDAMENT

I. Subarrendament

II. Cessió d’aprofitaments marginals

III. Administracions públiques

 

ARTICLE 33. PREFERÈNCIA ADQUISITIVA DE L’ARRENDATARI O ARRENDATÀRIA

I. Introducció i sistemàtica

II. El dret d’adquisició preferent a favor del conreador de la finca
    1. Els motius que en justifiquen l’existència

        1.1. Las raones esgrimides pel propi legislador
        1.2. La tradició jurídica catalana en relació amb la protecció al conreador
        1.3. La preferència adquisitiva i la duració dels contractes d’arrendament

            rústic
    2. Supòsit de fet en el que opera la preferència adquisitiva i excepcions legals
        2.1. En relació amb els subjectes de la transmissió: quan l’adquirent és pro-

            pietari d’una part indivisa de la finca
        2.2. Quan l’adquirent de la finca és familiar del seu titular
        2.3. En relació amb l’objecte del dret: quan la finca té la qualificació urba-

            nística d’urbana o urbanitzable
    3. Requisits legals del dret d’adquisició preferent que afecten el seu titular
        3.1. Es tracta d’una prerrogativa exclusiva dels conreadors directes i perso-

            nals
        3.2. És un dret irrenunciable anticipadament
        3.3. Es limita a la part de la finca que està cedida en arrendament
        3.4. L’arrendatari té l’obligació de cultivar i de conservar la titularitat de la

            finca

 

ARTICLE 34. DRET DE TANTEIG

 

ARTICLE 35. DRET DE RETRACTE

I. El dret de tanteig i retracte a la LCC i a la LAR

II. El termini d’exercici del tanteig i del retracte
III. La notificació a l’arrendatari
IV. Preu o valoració de la finca que es pretén transmetre
V. Forma de pagament del preu de la finca: directament o mitjançant
consignació
VI. Efectes del retracte

 

ARTICLE 36. PARCERIA

I. Concepte de parceria

II. Naturalesa jurídica del contracte de parceria

III. Manca de distinció entre parceria, arrendament parciari i parceria associativa

IV. Règim jurídic del contracte de parceria
    1. Normes imperatives aplicables a la parceria
    2. Elements del contracte
        2.1. Les parts
        2.2. La finca o l’explotació
        2.3. Els drets de producció
        2.4. El repartiment dels productes
        2.5. Despeses i millores
        2.6. Duració del contracte i tipus de cultiu

        2.7. Successió en el contracte de parceria
        2.8. Accés a la propietat

 

ARTICLE 37. DESENVOLUPAMENT DE LA PARCERIA

I. El deure de lleialtat del parcer

II. La càrrega d’informar

III. La càrrega d’avisar el propietari de la recol·lecció

IV. La comercialització dels productes

 

ARTICLE 38. EXTINCIÓ DE LA PARCERIA

I. Les causes d’extinció de la parceria

1. Les causes específiques d’extinció de la parceria

 

ARTICLE 39. MASOVERIA

I. Configuració jurídica

II. Règim jurídic

III. La relació de confiança subjacent al contracte de masoveria

IV. El dret-deute a habitar el mas

V. Altres obligacions del masover

VI. El preu de la masoveria

VII. L’extinció del contracte

VIII. L’accés a la propietat del masover

 

ARTICLE 40. ARRENDAMENT AMB FINALITATS DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

I. Antecedents i context

II. Panorama estatal

III. Situació a Catalunya
    1. La importància de la conservació i l’exclusió de la normativa específica
    2. Els drets de pagament únic als arrendaments de conservació
    3. Els aprofitament secundaris a la custòdia del patrimoni natural.
    4. L’usdefruit i els contractes de conservació del patrimoni natural

 

ARTICLE 41. ARRENDAMENT PER A PASTURES

I. Antecedents
    1. El conlloc a Catalunya
    2. El conlloc a Andorra
    3. El conlloc a l’Aragó

II. Context estatal

III. Regulació a la Llei de Contractes de Conreu
    1. Concepte de pastures i àmbit del contracte
    2. Altres aprofitaments a la finca
    3. Durada del contracte
    4. La condicionalitat i els drets de pagament únic
    5. El contractes d’arrendament de pastures i els purins
    6. El subarrendament al contracte de pastures

 

ARTICLE 42. JUNTA D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ PER ALS CONTRACTES DE CONREU

I. Antecedents i legislació espanyola

II. Antecedents i legislació de Catalunya

III. L’art. 42 LCC i el seu iter legislatiu

IV. Anàlisi de l’art. 42 LCC

V. Principals problemes de la llei d’arbitratge en relació amb la Junta Arbitral de la LCC
    1. Mesures cautelars
    2. Execució del laude
    3. Anul·lació i revisió del laude

 

ARTICLE 43. DRET D’ADQUISICIÓ PREFERENT DE LA GENERALITAT

 

ARTICLE 44. CONDICIONS D’EXERCICI

I. L’ iter legislatiu
    1. L’avantprojecte de Llei de 2005
    2. El projecte de Llei tramitat durant l’any 2007
    3. El Dictamen del Consell Consultiu de 22 de gener de 2008
    4. Vot particular de Joaquim Borrell i Mestre

II. Anàlisi jurídica del contingut del capítol VI
    1. Principi de proporcionalitat
    2. Principi de reserva de llei
    3. El retracte a favor de l’administració en la normativa sectorial catalana

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. MODELS DE CONTRACTES DE CONREU

SEGONA. REGISTRE ADMINISTRATIU DE CONTRACTES DE CONREU

I. Antecedents a Catalunya

II. Regulació sota la LAR 1980 i LAR 2003/2005

III. Regulació a la Llei de Contractes de Conreu

 

TERCERA. MESURES INCENTIVADORES DELS CONTRACTES DE CONREU

 

QUARTA. ASSEGURANÇA

I. Introducció. Objecte de la Disposició Addicional 4a

II. A l’àmbit dels contractes de conreu, l’assegurança és voluntària. Les conseqüències per a l’execució del contracte de conreu

III. El cost de l’assegurança és assumit íntegrament pel conreador

IV. La remissió a la normativa general en matèria d’assegurança

Annex. Anàlisi de la jurisprudència

 

CINQUENA. JUNTA D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. CONTRACTES VIGENTS

I. L’aplicació de la Llei de Contractes de Conreu als contractes existents

II. Contingut normatiu del contracte, tàcita reconducció i pròrroga

III. Requisits per a l’aplicació de la Llei de Contractes de Conreu

 

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. DRET VIGENT

I. La substitució del dret vigent per l’aprovació de la Llei de Contractes de Conreu

II. Els preceptes substituïts per la Llei de contractes de conreu

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

I. L’entrada en vigor de la Llei de Contractes de Conreu

II. Altres terminis sobre eficàcia de les normes a la Llei de Contractes de Conreu

 

Jurisprudència

 

Bibliografia citada

 
 
Vía Augusta, 42 08006 - Barcelona
Tel.: (+34) 934 521 056 - 618 689 873
E-mail: libreria@lajuridica.es

CIF número B-62473780. e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona,
Tomo 33266, Folio 82, Hoja B 227967

© 2001-2017 Librería La Jurídica, S.L. Todos los derechos reservados

Sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero legalizado por Librería La Jurídica, S.L. ubicado en Vía Augusta, 42 08006 - Barcelona, cuya finalidad es la gestión de los datos de los usuarios, así como el envío de información por cualquier medio de los productos y servicios comercializados por la empresa. Ud. tienen derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos mediante el envío a la dirección antes mencionada, de un escrito dirigido al Responsable del Fichero, adjuntando una fotocopia del DNI.